NL FR EN DE ES PT IT RU

Belgische Boekhouding en Fiscaliteit (Mobile version)

Disclaimer

Coördinaten :
Bebotax BV BVBA - Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - Belgium
+32 (0)9 384 93 39

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Beperking van de aansprakelijkheid

  De informatie en de algemene adviezen en suggesties die u op onze online actualiteiten en onze nieuwsbrieven aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als individueel advies worden beschouwd.

  Bebotax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door deze informatie te gebruiken.

  Als u advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde raadgever die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

  Bebotax is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud op externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.

  De standpunten die alle gastauteurs op deze website innemen in onze nieuwsbrieven en online actualiteit zijn strikt persoonlijke standpunten en binden op geen enkele wijze noch Bebotax, noch de gastauteurs, noch de rechtspersonen en/of de organisaties waar Bebotax of deze gastauteurs deel van uitmaken.

  Bebotax levert inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via deze website ter beschikking is gesteld, kan u ons steeds contacteren op info@bebotax.com.

Copyright

  Bebotax bezit exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bebotax.

Privacy beleid

(volledige versie)

ARTIKEL 1: PERSOONSGEGEVENS

Bebotax verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen kan u terecht op info@bebotax.com. Bebotax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van dossiers, facturatie…). Deze gegevens worden verwerkt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in België geïmplementeerd door de Wet van 30 juli 2018, BS 5 september 2018).

ARTIKEL 2: DOELEINDEN EN BASIS VAN VERWERKING

Bebotax verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt en alle partijen in het dossier als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsgronden die Bebotax hierbij hanteert kan u vinden in de volledige versie van het privacybeleid. Bijzondere en strafrechtelijke gegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Indien in de door de cliënt aangeleverde documenten bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen van andere personen dan de cliënt zelf, moet de cliënt hiervoor de nodige verplichtingen (verwerkingsgrond en informatieverplichting) voldaan hebben alvorens deze gegevens aan het kantoor te bezorgen.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN PARTIJEN

Bebotax informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht. De cliënt geeft op zijn beurt stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Bebotax, alle nuttige informatie door.

ARTIKEL 4: DOORGIFTE AAN DERDEN

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van onze wettelijke verplichtingen, bevoegdheden of de overeenkomst met u als cliënt, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Uit de aard van ons beroep kan het wel nodig zijn dat dergelijke gegevens gedeeld worden met overheidsinstanties en vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bebotax verbonden zijn of met enig andere partner van Bebotax. In onze relatie met derde partijen aan wie Bebotax persoonsgegevens zou overmaken, worden redelijke inspanningen gedaan om clausules op te nemen in het contract met deze derde partij. Daarin wordt vereist dat deze derde-partij zich houdt aan de privacywetgeving en -regelgeving die relevant zijn voor de desbetreffende informatie.

ARTIKEL 5: TOEGANG DOOR DERDEN

De persoonsgegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde instanties binnen het kader van de opdracht en de hieraan gekoppelde wettelijke verplichtingen of mits uw uitdrukkelijke toestemming. Verder kunnen uw gegevens verwerkt worden door een medewerker van Bebotax als verwerker. Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR.

ARTIKEL 6: UW RECHTEN

De desbetreffende cliënt heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Bebotax te richten, door middel van een aangetekende brief naar het kantooradres of door het sturen van een email naar info@bebotax.com. Bebotax verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Als klant beschikt u ten slotte steeds over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).


Voor verdere details omtrent het privacybeleid van Bebotax kan u terecht op: Privacybeleid Bebotax.

Bebotax BV BVBA
Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - België
- +32 (0)9 384 93 39 -
RPR Gent afd. Gent
BTW BE 0438.569.761
@:webmaster@bebotax.com